Stuurgroep Greenport Aalsmeer geeft groen licht Uitvoeringsagenda Ruimte

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 11 februari de ‘Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer‘ vastgesteld. Uitgangspunt van de agenda is dat deze inspireert en detuinbouwondernemers die zelf in actie komen faciliteert. De 7 actiepunten In de agenda zijn ontwikkeld om de ondernemers te helpen bij modernisering en verdere verduurzaming van de glastuinbouwgebieden en -bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van vestigingsvoorwaarden. De kracht van deze agenda is dat deze is ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen LTO Noord Glaskracht en de provincies en gemeenten die onderdeel uitmaken van Greenport Aalsmeer.

De uitvoeringsagenda bestaat uit 7 actiepunten die gefaseerd uitgevoerd worden:

  1. Het uitvoeren van een ondernemersverkenning in de transformatiegebieden voor glastuinbouw.
  2. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een Vernieuwingsbank:Door het samen brengen van fondsen en deze door te ontwikkelen onder de noemer Vernieuwingsbank, kan een krachtige financiële motor voor duurzame modernisering van de glastuinbouw ontstaan.
  3. Het onderzoeken van de behoefte aan experimenteerzones voor markt- en productinnovaties in de sierteelt.
  4. Het harmoniseren van provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid.

  5. Het strikter handhavenop oneigenlijk gebruik.
  6. Het organiseren van de duurzame vestigingsvoorwaarden zoals CO2- en Warmtenet.
  7. Het aanzetten tot gebiedsgerichte uitwerkingen en stimuleren van kansen die gebieden hebben.


Download de volledige Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

Ruimtecoördinator
Greenport Aalsmeer, LTO Noord Glaskracht en de provincies en gemeenten uit de regio hebben de agenda met elkaar ontwikkeld en hebben afgesproken de greenport brede acties gezamenlijk op te pakken en te faciliteren. Een nog aan te stellen Ruimtecoördinatorcoördineert de stap-voor-stap uitvoering van de acties. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de herstructurering en modernisering van gebieden in hun gemeenten en moeten daar actie op ondernemen.

Visie
De uitvoeringsagenda is een vertaling in concrete activiteiten en ideeën voor de uitvoering van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025. Deze visie is in het voorjaar 2015 door in de greenport samenwerkende tuinbouworganisaties, gemeenten en provincies vastgesteld.

Greenport Aalsmeer: wereldhandelscentrum sierteelt
Via de Uitvoeringsagenda Ruimte zetten het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en andere relevante partijen samen in op de instandhouding van de greenport als het wereldhandelscentrum van bloemen en planten, ook met een kleiner teeltareaal.