Ruimte

Voldoende en passende ruimte voor alle activiteiten van het sierteeltcluster.

Algemeen

Concentratie, modernisering en verduurzaming van het tuinbouwcluster in Greenport Aalsmeer zijn essentieel voor versterking van de economische concurrentiepositie.

Om investeringsbeslissingen te nemen hebben ondernemers een duidelijke visie en steun op maat nodig van de betrokken overheden. In 2015 is door gemeenten en provincies van de Greenport Aalsmeer een gezamenlijke Ruimtelijke Visie vastgesteld. Hierin staat waar en hoe de regio wil inzetten op moderniseren en verduurzamen van het sierteeltcluster en waar op het saneren en transformeren van verspreid glas.

In de Uitvoeringsagenda is deze visie vertaald in concrete actiepunten om ondernemers hierbij te helpen.

Activiteiten

Activiteiten Ruimte

Activiteiten Ruimte

Wat doet Greenport Aalsmeer op het gebied van ruimte?

 • Ondernemersverkenningen om inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van gebieden (zijn afgerond in 2017).
 • Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten over de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer.
 • Voorbereiden businesscases rondom herverkaveling; HOT voert de businesscase uit en stelt de financiële middelen ter beschikking voor de realisatie.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden voor een Vernieuwingsbank. Het aantrekken van investeerders zodat een krachtige financiële motor voor duurzame modernisering van de glastuinbouw ontstaat.
 • Onderzoeken van de behoefte aan experimenteerzones voor markt- en productinnovaties in de sierteelt (start 2017).
 • Harmoniseren van provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid (start 2017).
 • Het strikter handhaven op oneigenlijk gebruik van glastuinbouwbestemmingen (start 2016).
 • Organiseren van de duurzame vestigingsvoorwaarden zoals CO2- en Warmtenet (start 2015).
 • Aanzetten tot gebiedsgerichte uitwerkingen en stimuleren van kansen die gebieden hebben (start 2016).

  Marcel Groen is door contactpersoon voor het programma Ruimte, hij coördineert bovenstaande acties en bewaakt de voortgang.

Nieuws

Ambassadeurs 

Bart OostveenBart Oostveen
Bestuurder LTO Glaskracht

 

Jaap Bond
Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan Hazen
Wethouder Uithoorn

Yvonne Peters
Wethouder Kaag en Braassem

 

Contact

Marcel Groen, Programmamanager Greenport Aalsmeer

E:  mgroen@greenportaalsmeer.nl

M: 06 37 55 91 68